Reklama
Reklama

Regulamin Stadionu

Email Drukuj PDF

REGULAMIN STADIONU

MLKS WIDOK SKIERNIEWICE

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych w sprawach wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia.

Regulamin obowiązuje na terenie stadionu MLKS WIDOK w Skierniewicach ul. Nowobielańska 102. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu.

Wejście na stadion oznacza automatyczne i bezwzględne akceptowanie przepisów na nim obowiązujących.

 

§ 1 Przeznaczenie

1)      Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz są organizowane inne imprezy sportowe, rozrywkowe i kulturalne.

2)      Wszystkie mecze piłkarskie są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami UEFA, FIFA i PZPN.

3)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wyznaczonego terminu spotkania, z przyczyn niezależnych od niego.

4)      Teren Stadionu nie jest powszechnie dostępny.

 

§ 2 Kontrola wejścia

1)      Zarząd Klubu  zastrzega sobie prawo o decydowaniu o wpuszczeniu osób na teren obiektu.

2)      Prawo przebywania na obiektach oraz korzystanie z urządzeń mają tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny uprawniający dokument.

3)      Każdy jest obowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej bilet lub dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

4)      Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób (również przy użyciu środków technicznych), celem stwierdzenia, czy nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających albo czy nie próbują wnieść na teren stadionu broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

5)      Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia lub wydalenia z terenu stadionu osoby, która nie zezwoli na poddanie się kontroli osobistej, bez obowiązku zwrotu kosztów biletu.

6)      Osoby, które nie posiadają ważnego biletu lub karty wolnego wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, nie będą wpuszczone na stadion

 

§ 3 Zachowanie na stadionie

1)      Każdy, kto przebywa na obiektach MLKS Widok Skierniewice powinien się zachowywać tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób i nie zakłócać organizacji widowiska.

2)      Osoby przebywające na obiektach zobowiązane są stosować się do poleceń policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz spikera imprezy.

3)      Widzowie zajmują miejsca określone na bilecie, chyba że wewnętrznym ustaleniem zasady te nie obowiązują.

4)      Wszystkie wejścia i wyjścia z terenu stadionu oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

5)      W czasie imprez zabrania się dokonywania nagrań filmowych bez zgody Organizatora.

6)      Wszelkie zauważone wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy.

 

§ 4 Zakazy

1)      Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu w szczególności:

a)      Napojów alkoholowych,

b)      Broni wszelkiego rodzaju,

c)      Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d)     Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e)      Butelek,

f)       Fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,

g)      Drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby lub rasistowskich,

h)      Instrumentów o napędzie mechanicznym do wytwarzania hałasu,

i)        Kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową.

2)      Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na Stadion mogą być zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję bez prawa ich zwrotu.

3)      Na terenie Stadionu zakazuje się:

a)      Wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie przeznaczona dla powszechnego użytku,

b)      Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,

c)      Rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,

d)     Używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewanie obscenicznych lub rasistowskich piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

e)      Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,

f)       Sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody Organizatora,

g)      Pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,.

h)      Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

i)        Zaśmiecania Stadionu,

j)        Zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organy Policji,

k)      Wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej,

l)        Przebywania w sferach nieprzeznaczonych dla publiczności, tj. na boisku i w strefie buforowej.

 

§ 5 Służby organizacyjno - porządkowe

1)      Organizator w trakcie każdej imprezy zapewnia nadzór i opiekę:

a)      Służb porządkowych

b)      Służb medycznych,

c)      Służb technicznych i organizacyjnych.

2)      Służby Organizatora powinny posiadać identyfikatory określające funkcję sprawowaną na Stadionie.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1)      Wobec osób w jakikolwiek sposób naruszających zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie stosowane będą wszelkie przewidziane prawem środki.

2)      Osoby wyrządzające szkody w mieniu zostaną, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, bezwzględnie pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.

3)      Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Stadionu przez służby porządkowe lub Policję każdej osoby niestosującej się do powyższego regulaminu.

 

 

 

Informacje o regulaminie Stadionu dostępna jest przy wejściu na Stadion oraz na stronie internetowej www.widokskierniewice.pl

 

 

 

ZARZĄD MLKS WIDOK SKIERNIEWICE