Zawiadomienie o terminie odbycia Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego zgromadzenia członków

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zarząd Stowarzyszenia MLKS Widok z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 102 - działając na podstawie par. 16 pkt. 5 i par. 18 - zwołuje na dzień 13 kwietnia 2018r. godz.20:00 (I termin) względnie w dniu 13 kwietnia 2018r. godz. 20:30 (II termin) w Skierniewicach w Sali Konferencyjnej przy ul. Nowobielańskiej 102 Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zebrania - przywitanie członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad
3. Stwierdzenie kworum
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie Komisji uchwał i wniosków
6. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium
9. Dyskusja - głosowanie nad udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Klubu i zatwierdzenie zmian
11. Wybór Komisji skrutacyjnej
12. Ustalenie formy głosowania
13. Wybór kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia
14. Wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej
15. Przerwa - ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
16. Dyskusja - wolne wnioski
17. Zamknięcie zebrania

Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. W wypadku braku stwierdzenia kworum w I terminie (13 kwiecień 2018 r. godz.20:00), Zgromadzenie Członków Stwowarzysznia odbędzie się w II terminie (13 kwietnia godz.20:30) i będzie ono skutecznie i wiążące bez względu na liczbę członków w nim uczestniczących.

Paragraf 17 pkt. 5 - kadencja wszystkich władz trwa 4 lata od dnia wyboru przez Walne Zebranie
Paragraf 18 - Co 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Termin i miejsce odbycia ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków o tym nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia

MLKS Widok Skierniewice

Nasze dane

Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy "WIDOK"

96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 102
klub@widokskierniewice.pl

NIP: 8361427698, KRS: 0000025764, REGON: 001275503
nr konta BS w Skierniewicach: 85 9297 0005 0100 1300 2004 0001

©2019 Widok Skierniewice. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search